Đăng ký

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản có chưa tại kh.due.edu.vn trước khi đăng ký! Nếu tìm được họ tên nhưng không biết tài khoản, xin liên hệ Phòng KH, SĐH & HTQT (c. Liên Hà - voduongdba@gmail.com), chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email. Kính đề nghị CBCCVC Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN vui lòng liên hệ để nhận tài khoản! Trân trọng cảm ơn.

Ngày sinh(*): Nếu chưa có trong danh sách, xin vui lòng thông báo tên đăng nhập, họ tên và đơn vị đến email voduongdba@gmail.com.


Kết quả của phép tính: 5 + 18 =

Hủy bỏ